fbpx

HANDELSBETINGELSER HOS WEBOSHOTS

Generelle forretningsbetingelser

Generelt

Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle mundtlige og skriftlige aftaler og kontrakter, som indgås mellem WeboShots og kunden.

Kundens forpligtelser

Kunden skal stille alt nødvendigt og relevant materiale til rådighed for WeboShots udførelse af opgaven og meddele WeboShots alle de til opgaven nødvendige oplysninger. Kunden er forpligtet til at deltage i møder under planlægningen i det omfang dette er nødvendigt og skønnes hensigtsmæssigt for turens gennemførelse. Under møder skal Kunden være repræsenteret ved beslutningsdygtige repræsentanter.

WeboShots forpligtelser

WeboShots leverer de ydelser, der er nærmere specificeret i parternes aftale med tilhørende bilag. Dette være sig prisoverslag, tilbud eller kontraktdokumenter – afhængig af projektets omfang.

Priser

Kontrakt- eller aftalesummen og alle priser i øvrigt, herunder timepriser, er angivet eksklusiv moms. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Tilsvarende gælder WeboShots udgifter til transport, uddannelse, hosting og forsendelse m.v. Sådanne udgifter opkræves hos Kunden i henhold til separat opgørelse og faktura.

Betalingsvilkår

Såfremt der ikke er indgået specifik aftale om særlige betalingsvilkår er sælger berettiget til, ved aftalens indgåelse, at fremsende faktura(er) for udført arbejde eller aftalens genstand. Alle fakturaer skal betales med den aftalte betalingsfrist fra fakturadato. Ved for sen betaling kan der beregnes morarenter jævnfør den til enhver tid gældende rentelov. Herudover tillægges et varslings- eller rykkergebyr gebyr a’ kr. 100,00 kr. ved betalingspåmindelse. Ved yderligere betalingsmisligholdelse er sælger berettiget at foranledige inkassovirksomhed, der fordrer betalingskravet inkasseret, hvorved eventuelle udgifter herved tilgår kunden.

Såfremt kunden ikke betaler rettidigt er sælger berettiget til med 8 dages skriftligt varsel at standse alle videre arbejder, samt at ophæve aftaler hvorefter kundens brugsret til sælgers ydelse ophører umiddelbart. Såfremt kunden træder i betalingsstandsning, ind- leder akkordforhandlinger, går konkurs eller lignende, er sælger ligeledes berettiget til straks at standse videre arbejder, samt at ophæve indgåede aftaler.

Ændring af aftalen

Såfremt der sker ændringer i projektet/opgaven eller projektets/opgavens omfang, der ligger udover, hvad der kan anses indeholdt i sælgers ydelser, er sælger berettiget til at kræve eventuelle aftalte afleveringsterminer forlænget, ligesom sælger er berettiget til at kræve særskilt betaling for ekstra arbejder, arbejde udenfor normal arbejdstid på grundlag af de til enhver tid for sælger gældende timepriser. Den normale timepris for sælger er for nuværende kr. 1000,00 eksklusiv moms, der træder i kraft ved mangel af konkret aftale.

Ansvarsbegrænsning

WeboShots er erstatningsansvarligt i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af WeboShots med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

 1. Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til, at kravet rejses.

 1. WeboShots skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, tab af goodwill, produktionstab, tab, som skyldes, at produkter og ydelser leveret af WeboShots ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra WeboShots side.

 1. WeboShots kan ikke drages til ansvar for trafikale forhold, kø og vejrlig udfordringer der forsinker turen.

  Ved bestilling af en tur, accepterer kunden det tidsforslag til programmet som danner grundlag for aftalen.

  Følge omkostninger pga. forsinkelse kan ikke pålægges Papuga A/S.

 1. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Papuga A/S.

Misligholdelse

Såfremt en af parterne misligholder aftalen, finder dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder dansk rets almindelige erstatningsregler, anvendelse.

Force Majure

Såfremt Papuga A/S ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Papuga A/S kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom eller lignende, skal Papuga A/S være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe sådan situation består. Papuga A/S kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer.

Opsigelse

Såfremt kunden ønsker at afbryde samarbejdet, skal dette meddeles skriftligt til Papuga A/S. Papuga A/S er herefter berettiget til at fremsende faktura for alt udført arbejde.

Tvister

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af eller vedrører parternes aftale, herunder aftalens fortolkning og gennemførelse, afgøres af de almindelige domstole i Danmark.

 

Eventuelle spørgsmål til disse generelle forretningsbetingelser kan rettes til: post@papuga.dk

Version: 01_2020

 

Generelt

Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle mundtlige og skriftlige aftaler og kontrakter, som indgås mellem StrandskovMedia I/S (i det følgende benævnt ’sælger’) og kunden.

Kundens forpligtelser

Kunden skal stille alt nødvendigt og relevant materiale til rådighed for sælgers udførelse af opgaven og meddele sælger alle de til opgaven nødvendige oplysninger.

Kunden er forpligtet til at deltage i møder under projektforløbet i det omfang dette er nødvendigt og skønnes hensigtsmæssigt for projektets gennemførelse. Under møder skal kunden, om nødvendigt, være repræsenteret ved beslutningsdygtige repræsentanter.

Sælgers forpligtelser

Sælger leverer de ydelser, der er nærmere specificeret i parternes aftale med tilhørende bilag.

Priser

Kontrakt- eller aftalesummen og alle priser i øvrigt, herunder timepriser, er angivet inklusive moms. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, omfatter kontrakt- eller købesummen ikke ekstraordinære omkostninger og udgifter til nødvendig supplerende support, tekniske løsninger eller tilsvarende, der ikke er omfattet af aftalen.

Betalingsvilkår

Såfremt der ikke er indgået specifik aftale om særlige betalingsvilkår er sælger berettiget til, ved aftalens indgåelse, at fremsende faktura(er) for udført arbejde eller aftalens genstand. Alle fakturaer skal betales med den aftalte betalingsfrist fra fakturadato. Ved for sen betaling kan der beregnes morarenter jævnfør den til enhver tid gældende rentelov. Herudover tillægges et varslings- eller rykkergebyr gebyr a’ kr. 100,00 kr. ved betalingspåmindelse. Ved yderligere betalingsmisligholdelse er sælger berettiget at foranledige inkassovirksomhed, der fordrer betalingskravet inkasseret, hvorved eventuelle udgifter herved tilgår kunden.

Såfremt kunden ikke betaler rettidigt er sælger berettiget til med 8 dages skriftligt varsel at standse alle videre arbejder, samt at ophæve aftaler hvorefter kundens brugsret til sælgers ydelse ophører umiddelbart. Såfremt kunden træder i betalingsstandsning, ind- leder akkordforhandlinger, går konkurs eller lignende, er sælger ligeledes berettiget til straks at standse videre arbejder, samt at ophæve indgåede aftaler.

Ændring af aftalen

Såfremt der sker ændringer i projektet/opgaven eller projektets/opgavens omfang, der ligger udover, hvad der kan anses indeholdt i sælgers ydelser, er sælger berettiget til at kræve eventuelle aftalte afleveringsterminer forlænget, ligesom sælger er berettiget til at kræve særskilt betaling for ekstra arbejder, arbejde udenfor normal arbejdstid på grundlag af de til enhver tid for sælger gældende timepriser. Den normale timepris for sælger er for nuværende kr. 1000,00 inklusive moms, der træder i kraft ved mangel af konkret aftale.

Reklamation og fortrydelse

For aftaler, der måtte være reguleret af købeloven, gælder 2 års reklamationsret. Sælgers reklamation gælder udelukkende for fejl og mangler, som kunden under iagttagelse af kundens almindelige undersøgelsespligt rettidigt gør gældende.

Der gives 14 dages returret for varer eller lignende, som kunden har købt af sælger. Meddelelse herom gives pr. e-mail til kontakt@strandskovmedia.dk. I meddelelsen skal kunden gøre tydeligt opmærksom på, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.

Ophavsret og brugsret

Sælger har ophavsretten til al software, know how, tekniske løsninger eller immaterielle rettigheder omfattet af aftalen. Kunden har den fulde brugsret til alle leverancer og ydelser til det antal licensberettigede, som kunden har købt licenser til, såfremt leverancen indeholder software, know how, tekniske løsninger eller immaterielle rettigheder. Kunden har den fulde brugsret til de skabeloner, som sælger måtte have udviklet.

Tavshedspligt

Sælger og sælgers medarbejdere har under og efter projektets gennemførelse pligt til at behandle oplysninger, der modtages om kunden og kundens forretningsforhold, fortroligt. Såfremt kunden ønsker det underskrives en særskilt fortrolighedserklæring.

Ansvarsbegrænsning

Sælger er erstatningsansvarligt i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af sælger med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

 1. a) Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til, at kravet rejses.

 2. b) Sælger skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, tab af goodwill, produktionstab, tab, som skyldes, at produkter og ydelser leveret af sælger ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra sælgers side.

 3. c) Sælger kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Hvis sælger har bidraget til formuleringer og/eller illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse. Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har sælger ikke ansvar for fejl, mangler samt eventuelle uforudsete følger af brugen af produktet/leverancen. Ansvaret for produktets videre anvendelse påhviler alene kunden.

 4. d) Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra sælger.

Misligholdelse

Såfremt en af parterne misligholder aftalen, finder dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder dansk rets almindelige erstatningsregler, anvendelse. Sælger kan dog ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, mistet avance, driftsforstyrrelser og lignende.

Force Majeure

Såfremt sælger ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for sælgers kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, (inklusive tele- og netværksleverandører) eller lignende, skal sælger være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe sådan situation består. Sælger kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer.

Opsigelse

Såfremt kunden ønsker at afbryde samarbejdet, skal dette meddeles skriftligt til sælger. Sælger er herefter berettiget til at fremsende faktura for alt udført arbejde.

Tvister

Alle tvister skal indledningsvist søges løst ved skriftlig og saglig forhandling parterne imellem. Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af eller vedrører parternes aftale, herunder aftalens fortolkning og gennemførelse, kan afgøres af de almindelige domstole i Danmark.